Miljö

Vi säger YES till MILJÖ och ENERGI!

Vi vill med vår miljöpolicy ta vårt ansvar för den miljö vi och kommande generationer ska leva och verka i.

Vi vill få miljötänkandet att genomsyra hela företaget. Detta genom att ge alla anställda fortlöpande utbildning och information för att få delaktighet och engagemang i miljötänkandet.

Vi ska se till att kraven i lagar och förordningar klaras eller överträffas. Detta gäller även andra krav som ställs på vår verksamhet.

Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vid lika kostnader ska det mest miljövänliga alternativet väljas.

Vi arbetar med ständiga förbättringar mot fastställda miljömål. Fastställda rutiner och riktlinjer ska kontinuerligt omprövas så att miljöarbetet blir målinriktat och effektivt.

Vi arbetar ”förebyggande” med att reducera utsläpp av skadliga ämnen, att reducera avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning av restprodukter.