Stigamo

FIBER

Både till och från företaget

Snabba kommunikationer blir allt viktigare i de flesta sammanhang. Inte minst när det gäller företagande. Lika viktigt som att du kan leverera och ta emot dina varor snabbt och säkert – lika viktigt är det idag att snabbt och säkert kunna sända och ta emot information.

Nav(n)et erbjuder lokala och nationella lösningar

Vi erbjuder framtidsäkrad teknik genom fiberuppkopplingar. En viktig fördel med Nav(N)et är den lokala närvaron. Nav(N)et är idag sammanbyggt med angränsande stadsnät vilket gör att man får du en oerhört snabb och säker förbindelse med hela den mest företagstäta delen av Småland. Viktigt är förstås också att ha själva tjänsteleverantören lokalt. Nav(N)et administreras av Vaggeryds Energi som redan idag levererar fibertjänster till både lokala och nationella företag. Vår vision är

"TRYGGT OCH NÄRA FÖR EN ENKLARE VARDAG"

Vi erbjuder lösningar på internetuppkopplingar, V-lan, våglängd samt Svartfiber.

För offert kontakt Krister Lundgren på 0393-785 40 a.lt mail krister.lundgren@vaggerydsenergi.se

Dollarphotoclub 78439179 Big Thumb

FJÄRRVÄRME

Vaggeryds energi erbjuder fjärrvärme på Stigamo området

Upplägg enligt följande:

Installation av fjärrvärmeledning fram till fastigheten. Material och montage av fjärrvärmeledning fram till byggnaden. Fastighetsägaren ansvarar för schakt och återfyllning av fjärrvärmeledningen på tomtmark samt installation av fjärrvärmecentral och invändigt montage.

Byggvärme

Vi kan erbjuda fjärrvärme under byggtiden. 

 

Vaggeryds energi är gärna med och svarar på era frågor så tidigt i byggprocessen som möjligt.

För offert / kontakt. Skicka ett mail till krister.lundgren@vaggerydsenergi.se

 

Vaggeryds Energi Ror Big Thumb

Fjärrvärmepriser på Stigamo

 

Avser normalleveranser av fjärrvärme i Södra Stigamos fjärrvärmenät

Gällande fr o m 2024-02-23

A. Avgifter

  Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Giltighet 0-200 MWh 201-900 MWh 901-1 800 MWh >1 800 MWh
Fastavgift kr/år 2 200 kr 11 000 kr 60 000 kr 60 000 kr
Effektavgift kr/kw 670 620 460 450
Energiavgift kr/MWh        
Vinter (dec - feb) 760 730 730 730
Vår/Höst (mars, april, okt, nov) 475 475 475 475
Sommar (maj-sep) 140 140 140 140
Flödesavg. Kr/m³ 5,40 5,40 5,40 5,40

A. Avgifter

Gäller t.o.m 2023-12-31

  Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Giltighet 0-200 MWh 201-900 MWh 901-1 800 MWh >1 800 MWh
Fastavgift kr/år 1 800 kr 9 000 kr  50 000kr 50 000kr
Effektavgift kr/kw 560 520 385 380
Energiavgift kr/MWh        
Vinter (dec - feb) 640 610 610 610
Vår/Höst (mars, april, okt, nov) 400 400 400 400
Sommar (maj-sep) 120 120 120 120
Flödesavg. Kr/m³ 4,55 4,55 4,55 4,55

B. Debitering och debiteringseffekter

1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A.

2. Effektavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av årets totala effektkostnad. Totala effektkostnaden är den beräknade effekten multiplicerat med effektavgiften enligt A.

3. Energiavgift och flödesavgift debiteras månadsvis med avgifter enligt A för under månaden uttagen energi och flöde.

4. Under uppförandet av ny byggnad tillämpas särskild taxa, BYGGVÄRME på 1.29 kr/ kWh. Vid BYGGVÄRME erläggs enbart löpande energiavgift. Efter slutbesiktning och gjort ägarbyte övergår avtalet till ett ordinarie tillsvidareabonnemang.

Mervärdesskatt, för närvarande 25 %, tillkommer.

Vad är det som styr ditt fjärrvärmepris?

Fjärrvärmenätet i södra Stigamo har en normalprislista. Med en normalprislista menas en fjärrvärmeleverans där fjärrvärme är den huvudsakliga energikällan (primära värmekällan) för värme och varmvatten i fastigheten. Motsatsen till normalleverans är en delleverans, där fjärrvärme används som sekundär värmekälla dvs. utgör reserv och används i kombination med en annan värmekälla .

VEAB:s normalprislista är indelad i fyra olika taxor, taxa 1 – 4 där stegen mellan de olika taxorna utgörs av fastighetens årsförbrukade energi. Taxatillhörighet revideras i början på varje kalenderår och börjar gälla från 1 februari. Föregående kalandersårs energiförbrukning i MWh (avrundas till närmaste heltal) ligger till grund för taxatillhörighet.

Leverans endast del av året

Dessa leveranser är specialavtal och offereras samt avtalas individuellt där villkoren sätts beroende på främst önskade förutsättningar för en sådan leverans. Exempel på specialavtal kan vara leverans där fjärrvärme inte är den huvudsakliga energikällan, industriella processer, utomhuspool, markvärme e.dyl.

Fjärrvärmepriset hos Vaggeryds Energi AB består av olika delar. De olika delarna i fjärrvärmetaxan skall i huvudsak motsvara de fasta respektive rörliga kostnader vi har för att framställa och distribuera värmen fram till kunden, dock med en viss förenkling.

Anslutningsavgift

Ingår vid markköp av Vaggeryds Kommun. Vaggeryds Energi AB drar fram servisledning till leveransgräns som avslutas med ventiler innanför vägg. Kund ansvarar för markarbete till servisledning. Samordning av byggnation servisledning sker mellan kund och Vaggeryds Energi AB. Efter leveransgräns ansvarar fastighetsägaren för installationen enligt de allmänna villkor som gäller för anläggningen.

Fast avgift

En fast årsavgift som faktureras med 1/12-del varje månad. Fast avgift bestäms utifrån taxatillhörighet.

Effektavgift

En fast årsavgift som faktureras med 1/12-del varje månad. Fastighetens effekt räknas fram genom att dividera senaste kalenderårets uppmätta energiförbrukning (kWh) dividerat med 1 800 (Kategorital). Beräknad effekt avrundas till närmaste heltal (kW). Kostnaden för effekt är summan av aktuell effektavgift multiplicerat med den beräknade effekten. Aktuell effektavgift bestäms utifrån taxatillhörighet.

Energiavgift

En rörlig avgift som faktureras enligt uppmätt värde. Energiavgiften är säsongsdifferentierad, vilket innebär att året är indelat i tre olika avgiftsnivåer, vinter, vår/höst och sommar. Kostnaden för köpt energi är summan av aktuell energiavgift multiplicerat med uppmätt förbrukning. Aktuell energiavgift bestäms utifrån taxatillhörighet.

Enligt SMHI är normal energiförbrukning under året fördelat enligt följande:

  • Vinter 42% (januari, februari, december)
  • Vår/Höst 41% (mars, april, oktober, november)
  • Sommar 17% (maj, juni, juli, augusti, september)

 

 

Flödesavgift

En rörlig avgift som faktureras enligt uppmätt värde. Kostnaden för fjärrvärmeflöde är summan av aktuell flödesavgift multiplicerat med uppmätt förbrukning. Aktuell flödesavgift bestäms utifrån taxatillhörighet.

Byggvärme

Under uppförandet av ny byggnad tillämpas särskild taxa, BYGGVÄRME. Vid BYGGVÄRME erläggs enbart löpande energiavgift. Efter slutbesiktning och gjort ägarbyte övergår avtalet till ett ordinarie tillsvidareabonnemang.

Bortkoppling

Fjärrvärmeledning som ej längre är i drift eller som skäligen kan bedömas komma att vara ur drift en längre tid speciellt under uppvärmningssäsong, kopplas normalt bort från fjärrvärmenätet för att minimera ledningsägarens framtida omkostnader i form av ledningsförluster, underhållskostnader, intrångsersättningar etc. inklusive risken för frysskadade ledningar. Om fastighetsägaren i ett senare skede, efter att ledningen slopats, åter vill teckna fjärrvärmeavtal utgår ny anslutningsavgift enligt offert från Vaggeryds energi AB.