Avbrottsersättning

Vi har en leveranssäkerhet på 99,986 % i vårt nät, men skulle oturen vara framme och du blir strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning. Avbrottsiden räknas fr.o.m. att vi blivit informerade. Avbrottet anses avslutat när du haft ström oavbrutet under två timmar. Avbrottsersättningen får jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom sex månader. Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. Kund som ej erhållit avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad. Du kan läsa mer i våra Allmänna avtalsvillkor.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor (f.n. 900 kr).

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Du har dock inte rätt  till avbrottsersättning om

  1. Avbrottet beror på din egen försummelse.
  2. Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver
  3. Avbrottet är hänförligt till ett fel i nätägarens ledningsnät och felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som nätägare inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller
  4. Avbrottet är hänförligt till ett fel i stamnätet.