Över 100 år av Kraft och Energi

Över 100 år av Kraft & Energi

1907 

Den 19 juli 1907 bildades AB Waggeryds Elektricitetsverk. Detta bolag var privatägt med delägarna Gustav Benjamin Hamrin, Claes Gustav Svensson, Carl Alfred Johansson, Johan Oskar Bergström och Per August Svensson.

Ett ledningsnät är uppbyggt 1907 enligt beskrivning utförd av Ångpanneföreningen 1918 Enligt denna ser elverket ut enligt följande. ” Två generatorstationer som alstrar likström med 220 V spänning i ett två ledarsystem. Ledningsnätet är ca 5 km. Vid Vaggeryds kvarn finns en generator på 23 kW som drivs med rem från en 35 hk turbin” I oktober 1907 köper August Svensson Fabriksgatan nr 2 för AB Waggeryds Elektricitetsverks räkning, med därpå uppförda byggnader av vilka en hyste elektricitetsverket, en ackumulatorbatterierna och en verkstad för 2500 kr av Alfred Johansson.

1918

I lite olika konstellationer drevs så AB Waggeryds Elekricitetsverk fram till 1918 då det enligt en motion ställd av fabrikör Svante Larsson i Vaggeryds municipalfullmäktige föreslogs ” att för samhället inköpa dels elektricitetsverk och ledningsnät, och dels vattenfall med kvarn, såg och fastighet”. Efter livlig diskussion beslutade fullmäktige enhälligt att inköpa de erbjudna fastigheterna samt ledningar och byggnader för 65000 kr.

1919 utreder man möjligheten att bygga om kvarnens kraftstation för 103 500 kr, samt att bygga en värmekraftstation i centrala Vaggeryd till en kostnad av 205 000 kr. Inget av detta blev dock verklighet.

1933 byggs det en ny 40kV ledning in till Vaggeryd och en ny transformatorbyggnad uppförs vid Gransäter.

1938 börjar man elektrifiera den landsbygden. ledningar byggs till Taglarp, Bäck, Nöthult och Vaggeryds gårdarna.

1947 beslutar man att köpa tomten Ärlan 4 av smedmästare Herman Kullberg. Byggnaden som fram till 2013 användes som elverkets kontor byggdes 1948 för 185 000 kr.

1955 finns det 25 industrikunder och 800 hushållskunder.

1960 beslutar fullmäktige att godkänna avtalet om övertagande av Bratteborgs Elektriska Distributionsförening, som består av landsbygdsnätet i Byarums socken. Det införlivades inte med Vaggeryd förrän 1967 efter mycket arbete med samordning.

1969 övergår Hultaströms kraft, som var ett privatägt distributionsföretag som levererade ström i Åkers socken och söderut mot Kävsjö, i Vaggeryds köpings ägo.

1971 har elverkets kunder utökats till 2600 abonnenter.

1980 övertar Vaggeryds Elverk Bondstorpsnätet från Jönköpings kommun. En 4.5 km lång högspänningslinje byggs mellan Horsarp och Stängsbo. Denna är numera ersatt av nedgrävd kabel.

1983 har antalet kunder ökat till 3615.

1992 tas en ny mottagningstation i drift vid kv. Hermes.

1995 bildas Vaggeryds Energi AB som en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandeln i Vaggeryds Elverk.

2007 firar Waggeryds Elektricitetsverk sedemera Vaggeryds Elverk sitt 100års jubileum.

1984 byggs det första värmeverket. Det placeras i den södra änden av slätten.

1985 byggs företagets andra värmeverk som får placeringen iden norra änden av Vaggeryd

1992 tas en ny mottagningsstation för 40kv vid kvarteret Hermes i Vaggeryd.

1995 bildas Vaggeryds Energi AB som en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandeln i Vaggeryds elverk.

1999 togs beslutet om att Vaggeryds energi skall bygga fiber. Den första förbindelsen och aktiva utrustningen togs i drift under året.

2005 Stormen Gudrun blåser över kommunen och i princip alla från Vaggeryd utgående el-ledningar måste lagas och byggas upp på nytt. Efter att ha arbetet med full personalstyrka i princip dygnet runt, även med hjälp av extra inkallade resurser, så har den sista fastboende abonnenter åter strömmen tillbaka efter 7-dygn. Men många månader av reparationer och ombyggnationer återstår efter detta oväder. 

2007 Stormen Per blåser över oss och åter igen drabbas el-nätet av stora störningar i form av trädpåfall. Denna gången är det inte riktigt lika mycket som har drabbats då en del ledningar har hunnit förstärkas och grävts ner sedan Gudrun.

2007 firar Vaggeryds elverk, tidigare Waggeryds Elektricitetsverk, sitt 100-års jubileum. Det gör man med pompa och ståt med öppet hus där det bland annat bjöds på fika, bandvagns tur och stolpklättring för den som ville prova på detta. mänger med bilder och historiks information hade tagits fram och visades upp både i det stora fest tältet och på kontoret. Även kraftstationen var bemannad och öppen för besökare under denna dag.

2013 Ett nytt kontor och förråd byggs på Hermesväg 10 i Vaggeryd. Inflytning sker under maj månad 2013. Det gamla kontoret säljs då till Vaggeryds kommun och det tidigare förrådet rivs året därpå till förmån för nya skolbyggnader.

2018 Kommunen tar ett beslut om att köpa in el-drivna bilar så Vaggeryds energi bygger då  ett fordonsladdningsnät i Vaggeryd och ett i Skillingaryd. Totalt blir det över 70st laddplatser för att klara det uppkomna laddbehovet.

2020 Stadsnätet kan under detta år nu erbjuda alla fastigheter i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult, Hok och Byarum en uppkoppling till fibernätet.

2022 Stormsäkringen av elnätet är nu klart. xxmil av luftledning har nu ersatts av nedgrävd högspänningskabel.

2022 en tomt för placering av ett nytt gemensamt värmeverk köps in på Götafors industriområde. Arbetet med att bygga ledning från den nya tomten till Skillingaryd påbörjas nästan direkt och blir färdigt under 2022.

2023 byggs en ny ledning från den nya fjärrvärmetomten och in till centrala Vaggeryd. Även en ny byggnad för ny värmeproduktion samt en byggnad för personal och drift påbörjas under året.

2024 påbörjas bygget av en ackumulator och en fjärrvärmeledning som skall kunna ta hand om spillvärme från Vaggeryd cell.

Fortsättning följer...

 

 

 

Du kan läsa mer om elverkets historia i 2006-års utgåva av Byarums hembygdsbok.