Övervakningsplan

Samtliga elnätsföretag är sedan 2005-07-01, enligt 3 kap 17 § ellagen, skyldiga att upprätta en s.k. övervakningsplan och se till att denna efterföljs.

Syftet med övervakningsplanen är att få elnätsföretagen att inse vikten av att de handlar objektivt och icke-diskriminerande och därmed inte otillbörligt gynnar någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2024-03-15

Företagsuppgifter
Företagets namn: Vaggeryds Elverk AB
Organisationsnummer: 559186-9630
Övervakningsansvarig: Rikard Larsson
Energislag: Elnät
Rapporten avser (årtal): 2023


Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av eller handel med el?
Ja
Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare
Nej
Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part
Interna tjänster prissätts på ett marknadsmässigt sätt. kostnad för tjänster för ledning och administration av nätverksamhet fördelas baserat på antal kunder och består av faktisk lönekostnad utan påslag. Koncernens förhållningssätt som nätägare är att behandla alla kunder lika oberoende av elleverantör.


Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? Det är möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i fritextfältet nedan
Kundregister: Ja
Förbrukningsregister: Ja
Kundanläggningsstatistik: Ja
Kunders kreditvärdighet: Ja
Avtalsvillkor: Ja
Kundens elhandelsleverantör: Ja
Leverantörsbyten: Ja


Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information
Arbetsgrupp med syfteattvidareutveckla verksamhetensGDPR-rutiner, kontinuerliga IT-säkerhetsförbättrande åtgärder.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverkadiskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
Kommunkoncernen bidrar med utbildningsprogram inom GDPR, informationssäkerhet. Vi och branschen arbetar löpande med utbildning inom NIS2, säkerhetsskyddslagenm.fl. Personalgruppen som hanterar känslig information är erfaren och van att hanterainformationen och leverantörsbyten. Vid ev. personalförändringar har respektive nyanställdutbildats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.
Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöraledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Ledningsgruppen arbetar löpande med företagsutbildning inom informationssäkerhet och säkerhetsskyddslagen m.fl.. Dessutom underhålls personalgruppen att hantera känslig information och leverantörsbyten professionellt. Vid ev. personalförändringar har respektive nyanställd informerats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.
Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att utse den övervakningsansvarige
Utsedd av styrelsen
Beskriv vilka befogenheter denne har
Fulla befogenheter delegerade av Elverksstyrelsen.
Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Personalgruppen som hanterar känslig information är erfaren och van att hantera informationen och leverantörsbyten. Vid ev. personalförändringar har respektive nyanställd informerats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.
Har någon överträdelse skett av övervakningsplan?
Nej
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året
Utvärdering sker i samband med översyn av planen.
Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
Förvaltningschefen.
Ange befattning
VD
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars nuvarande år?

Ange webbplats:
www.vaggerydsenergi.se/tjanster/elnat/overvakningsplan
Support-Id: 739-DB4

* Företagets uppdaterade uppgifter

Övervakningsplanen i PDF-form hittar du här